Your Cart

Δωρεάν Μεταφορικά εντός Αττικής υπό όρους!

Περισσότερα

έχετε απορίες?

📞 +30 210 2202706

📞 +30 2294 111029

📞 6977 225227

Social

Σκαλωσιά σεισμός

Οδηγίες ασφάλειας ικριωμάτων σε περίπτωση σεισμού.ικριωμάτων σε περίπτωση σεισμούΟδηγίες ασφάλειας ικριωμάτων σε περίπτωση σεισμού.

Οποιοσδήποτε έχει τη διαχείριση ή τον έλεγχο ενός ικριώματος σε έναν χώρο εργασίας έχει υποχρέωση να βεβαιωθεί ότι το ικρίωμα χρησιμοποιείται με ασφάλεια έως ότου απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας. Ειδικότερα σε περίπτωση σεισμού.ύ, η ασφάλεια των σκαλωσιών είναι ζωτικής σημασίας.

Σε αυτό το άρθρο θα συζητήσουμε τους τρόπους που οι κατασκευαστές, οι εργολάβοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι σκαλωσιές χρησιμοποιούνται και συντηρούνται σωστά έτσι ώστε να παραμένουν ασφαλείς σε περίπτωση σεισμού.

Εκπαίδευση για ασφαλή χρήση των ικριωμάτων σε περίπτωση σεισμού

Τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα ικρίωμα πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία της ασφαλούς χρήσης του ικριώματος και της διατήρησης της ακεραιότητάς του. Πρέπει, επίσης, να επιτηρούνται επαρκώς για να διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται ασφαλείς πρακτικές εργασίας. Οδηγίες σχετικά με τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, όπως στην περίπτωση σεισμού, παρέχονται κατά τη διάρκεια εγκατάστασης της σκαλωσιάς στο χώρο εργασίας καθώς και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι χρήστες πριν ξεκινήσουν τις εργασίες πάνω στο ικρίωμα.

Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν ικριώματα έχουν, επίσης, την υποχρέωση να φροντίζουν εύλογα την υγεία και την ασφάλειά τη δική τους και των άλλων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους στην εργασία. Αυτό περιλαμβάνει τη μη παρέμβαση ή κακή χρήση ενός ικριώματος.

Αν αναζητάτε ένα ανώτερο προϊόν που απαιτεί λιγότερο χρόνο και χρήματα για συντήρηση και επισκευές, τότε οι εισαγόμενες γαλβανισμένες εν θερμώ σκαλωσιές είναι μακράν η καλύτερη επιλογή. Εάν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε γαλβανισμένες σκαλωσιές για το επόμενο έργο σας, επικοινωνήστε με τους ειδικούς της (όνομα εταιρίας) τηλεφωνώντας στο (αριθμός τηλεφώνου).

Σεισμική Σταθερότητα Ικριωμάτων και Ασφαλής Πρόσβαση

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση και έξοδος στα αντίστοιχα σημεία της σκαλωσιάς και κατά μήκος των πλατφορμών εργασίας πρέπει να διατηρείται ασφαλής και καθαρή. Επιπλέον, τα φορτία των πλατφορμών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί από τη σχετική νομοθεσία, τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές των ικριωμάτων.

Με βάση την εθνική νομοθεσία που διέπει τις κατασκευές, εισαγωγές και εγκαταστάσεις ικριωμάτων— βλ. ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ/Α’/193/1980), ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ/Α’/260/1981), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 (ΦΕΚ/Β’/756/1993), ΠΔ 70/90 (ΦΕΚ/Α’/31/1990—οι βασικότερες τεχνικές παράμετροι που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της σταθερότητας των ικριωμάτων όψεως είναι οι εξής:

1) Επάρκεια αντοχής, με αποδεδειγμένη στατική επάρκεια μέσω μελέτης ή πιστοποίησης.

2) Ασφάλεια πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εργασίας (κλίμακες ανόδου), χωρίς να χρειάζεται αναρρίχηση των εργαζομένων από την εξωτερική πλευρά της σκαλωσιάς ή μετακίνηση δαπέδων ή άλλων στοιχείων του ικριώματος για το λόγο αυτό.

3) Ασφάλεια σε όλα τα δάπεδα εργασίας. Ανάλογα τη χρήση του ικριώματος, το ελάχιστο πλάτος των επιπέδων εργασίας ορίζεται ως εξής:

 • 63,5cm για την πραγματοποίηση κοινών εργασιών, χωρίς απόθεση υλικών εκτός των άμεσα χρησιμοποιούμενων.
 • 86,5cm για την υλοποίηση εργασιών με απόθεση υλικών.
 • 110cm για την εγκατάσταση επιπρόσθετου επιπέδου εργασίας σε υψηλότερη θέση.
 • 130cm για πραγματοποίηση εργασιών ανέγερσης, επένδυσης με λίθους και ορθομαρμαρώσεων ή λαξεύσεων.
 • 150cm για το συνδυασμό των ανωτέρω εργασιών και την εγκατάσταση επιπρόσθετου επιπέδου εργασίας σε υψηλότερη θέση.

4) Περιορισμός χασμάτων και ανοιγμάτων, με μέγιστο όριο:

 • 15cm μεταξύ όψης εργασίας και ορθοστάτη ικριώματος.
 • 30cm μεταξύ όψης εργασίας και δαπέδου εργασίας.

5) Επάρκεια στην πλαϊνή προστασία ώστε να προφυλάσσονται οι εργαζόμενοι από πτώσεις και κυλίσεις στις ελεύθερες πλευρές όταν χρησιμοποιούν χειραγωγούς και θωράκια. Οι χειραγωγοί τοποθετούνται σε ύψος 100cm ο άνω και 50cm ο δεύτερος από το επίπεδο εργασίας, τα δε θωράκια (σοβατεπί) σε ύψος τουλάχιστον 15cm από το δάπεδο εργασίας.

6) Ασφάλεια και επάρκεια στη στήριξη ή αντιστήριξη στην όψη εργασίας, με τρόπο ώστε να προλαμβάνεται η ανατροπή του ικριώματος.

7) Προστασία των διερχομένων κάτω από το ικρίωμα με τη χρήση προστεγάσματος – σκάφης στο ύψος οροφής του ισογείου της επιφάνειας εργασίας κι όχι χαμηλότερα από 3,5 m, με οριζόντιο και κεκλιμένο μέρος συγκεκριμένων διαστάσεων και αναλογιών.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή τροποποιήσεις στο ικρίωμα

 • Οι χρήστες των ικριωμάτων δεν πρέπει να τροποποιούν το ικρίωμα με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς άδεια, όπως αφαιρώντας σανίδες, δεσμούς, τιράντες, προστατευτικά κιγκλιδώματα ή άλλα εξαρτήματα.
 • Εάν απαιτούνται αλλαγές, θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα στον επόπτη του χώρου ή στο πρόσωπο που έχει τη διαχείριση ή τον έλεγχο του ικριώματος.
 • Τα ικριώματα πρέπει να τροποποιούνται μόνο από αρμόδια άτομα, ιδιαίτερα οι σκαλωσιές από τις οποίες ένα άτομο ή ένα αντικείμενο κινδυνεύουν με πτώση άνω των 4 μέτρων.
 • Τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να αφαιρούνται ή να αντικαθίστανται από τον προμηθευτή του ικριώματος ή ένα αδειοδοτημένο άτομο.
 • Οι χρήστες ικριωμάτων δεν πρέπει να σκαρφαλώνουν σε προστατευτικά κιγκλιδώματα ή στο πλαίσιο του ικριώματος ή να εργάζονται από αυτοσχέδιες πλατφόρμες, όπως σανίδες τοποθετημένες σε προστατευτικά κιγκλιδώματα ή κλίμακες τοποθετημένες σε επίπεδα εργασίας.
 • Τα ικριώματα ή οι εργαζόμενοι πάνω σε αυτά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημεία αγκύρωσης για οποιοδήποτε τροχαλία, βαρούλκο ή άλλη διάταξη ανύψωσης, εκτός εάν το ικρίωμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
 • Τα ηλεκτρικά καλώδια επέκτασης δεν επιτρέπεται να έρχονται σε άμεση επαφή με οποιοδήποτε μέρος ενός μεταλλικού ικριώματος.
 • Όταν το ικρίωμα βρίσκεται κοντά σε γραμμές ηλεκτροδότησης, ο χειρισμός των αγώγιμων υλικών, εάν επιτρέπεται, πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με ασφαλείς μεθόδους εργασίας και με τρόπο που να διατηρεί μια ελάχιστη ασφαλή απόσταση από τα ηλετροφόρα καλώδια.

Τακτικοί έλεγχοι ικριωμάτων για διασφάλιση σταθερότητας και σεισμικής προστασίας

Μετά την αρχική επιθεώρηση και παράδοση, τα ικριώματα πρέπει να επιθεωρηθούν πολλές φορές ενώ βρίσκονται στο εργοτάξιο για να προσδιοριστεί η ανάγκη για τυχόν τροποποιήσεις ή επισκευές που μπορεί να απαιτηθούν.

Τα άτομα που επιθεωρούν τη σκαλωσιά θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν αλλοιώσεις και σφάλματα στα ικριώματα. Τα προφανή ζητήματα που θα πρέπει να ενεργοποιήσουν μια ολοκληρωμένη επιθεώρηση περιλαμβάνουν:

 • Μη προστατευμένα ανοίγματα ή χάσματα, κιγκλιδώματα, σανίδες ποδιών, και δομικοί δεσμοί.
 • Αποδυναμωμένες επιφάνειες στήριξης ως αποτέλεσμα πλημμύρων, επιφανειακών διαρροών ή κοντινών εκσκαφών.
 • Συμβάντα που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα ή την επάρκεια του ικριώματος, όπως πρόσκρουση με όχημα, συνθήκες έντονης καταιγίδας ή σεισμικές δονήσεις.

Αν επιθυμείτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε πιστοποιημένες σκαλωσιές που συμμορφώνονται με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και παρέχουν προστασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σεισμό, τότε επικοινωνήστε με τους ειδικούς της Proskal τηλεφωνώντας στα 2102202706, 2294111029, 6977225227.

Δωρεάν μεταφορικά

Αττική αγορές €1500 άνω

Μεγάλη παρακαταθήκη

σε εξαρτήματα

Εγγύηση κατασκευαστή

χωρίς ψιλά γράμματα

100% Ασφαλείς αγορές

PayPal / MasterCard / Visa