Your Cart

Δωρεάν Μεταφορικά εντός Αττικής υπό όρους!

Περισσότερα

έχετε απορίες?

📞 +30 210 2202706

📞 +30 2294 111029

📞 6977 225227

Social

Proskal Σκαλωσιές

Ασφάλεια Ικριωμάτων (Νομοθεσία)

Η ανέγερση η συντήρηση ή η επιθεώρηση κτιρίου πολλές φορές απαιτεί την χρήση ικριωμάτων.

Εργασίες οι οποίες εκτελούνται σε ύψους υπόκειται σε σοβαρούς κινδύνους για αυτό το λόγο τεχνικοί και ιδιοκτήτες πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Η επιλογή ενός ικριώματος είναι καθαρά και μόνο επιλογή του τεχνικού ο οποίος επιλέγει το κατάλληλο ικρίωμα ανάλογα με το ύψος και την ιδιότητα των εργασιών.

Κατόπιν συντάσσει μία υπεύθυνη δήλωση σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη ή τον κατασκευαστή η οποία κατατίθονταν στην Επιθεώρηση Εργασίας ενώ σήμερα παραμένει στο έργο. Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να είναι σταθερά να έχουν πιστοποιητικά ελέγχου, να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται από εξειδικευμένο προσωπικό και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Απαγορεύεται ρητά η αποσυναρμολόγηση ή η μεταποίηση των ικριωμάτων από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο κατά την πρόοδο των εργασιών και χωρίς την άδεια του επιβλέπων μηχανικού αλλά και του εγκαταστάτη. Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση σωστά συντηρημένα, με εξαιρετική στήριξη στο έδαφος και σωστή αγκύρωση από το κτίριο.

Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος στα 60 cm και η κλάση φορτίου τους πρέπει να επιλέγεται ανάλογα τις εργασίες που θα ακολουθήσουν στο κτίριο πού τοποθετείται το ικρίωμα.

Πρέπει να υπάρχει σε κάθε επίπεδο κουπαστή στο ένα μέτρο ενώ στην αρχή του δαπέδου εργασίας πρέπει να τοποθετείται σοβατεπί.

Τα τελειώματα των ικριωμάτων θα πρέπει να τοποθετούνται ειδικά τερματικά για την ασφάλεια των εργαζομένων και ανάμεσα στα δάπεδα εργασίας δεν πρέπει να δημιουργούνται κενά.

Η επικοινωνία των εργαζομένων ανάμεσα στα επίπεδα θα γίνονται με φορητές σκάλες οι οποίες θα ακολουθούν τις διαστάσεις και τα πιστοποιητικά των ικριωμάτων. Ο εργαζόμενος που χρησιμοποιεί τις σκάλες πρέπει πάντα να ανεβαίνει και να κατεβαίνει έχοντας τα σκαλοπάτια μπροστά στα μάτια του.

Μία πλήρης σκαλωσιά πρέπει στην εξωτερική πλευρά της να είναι ντυμένη 100% με ανεμοθώρακα (λινάτσα) ειδικού τύπου έτσι ώστε να προστατεύει τα γειτονικά κτίρια από χώματα και σκόνες, πολλές φορές και τους εργαζόμενους από τη θέα του μεγάλου ύψους.

Οι τεχνικοί εγκαταστάσης μιας σκαλωσιάς πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για την ασφάλειά τους κράνη, ιμάντες, ζώνες, υποδήματα και λοιπά.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ικριώματος ειδική καρτέλα με τις προδιαγραφές της σκαλωσιάς κρεμιέται στην αρχή και το τέλος αυτής, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον τεχνικό ασφαλείας με την ημερομηνία, τις προδιαγραφές, και την αντοχή του συγκεκριμένου ικριώματος. Η καρτέλα παρέχει πληροφορίες στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, ανάδοχο εργολάβο, τεχνικό, εργαζόμενο αλλά και ελεγκτικό μηχανισμό σχετικές με τις προδιαγραφές και τις πραγματικές δυνατότητες του συγκεκριμένου ικριώματος.

 • Υ.Α. 14867/825/2014  (ΦΕΚ 1241/Β/15.5.2014) Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα
 • Ν. 4178/2013  (ΦΕΚ 174/Α/8.8.2013) Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 155/2004  (ΦΕΚ 121/Α/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ
 • Π.Δ. 305/1996  (ΦΕΚ 212/Α/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK
 • Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993  (ΦΕΚ 756/Β/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών
 • Π.Δ. 70/1990  (ΦΕΚ 31/Α/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες
 • Π.Δ. 190/1984  (ΦΕΚ 64/Α/15.5.1984) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων σε ναυπηγικές εργασίες
 • Ν. 1430/1984  (ΦΕΚ 49/Α/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή
 • Π.Δ. 1073/1981  (ΦΕΚ 260/Α`/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
 • Π.Δ. 778/1980  (ΦΕΚ 193/Α`/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών
 • Π.Δ. 447/1975  (ΦΕΚ 142/Α`/17.7.1975) Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών
Δωρεάν μεταφορικά

Αττική αγορές €1500 άνω

Μεγάλη παρακαταθήκη

σε εξαρτήματα

Εγγύηση κατασκευαστή

χωρίς ψιλά γράμματα

100% Ασφαλείς αγορές

PayPal / MasterCard / Visa